Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Nyffels IT, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Nyffels IT te aanvaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van goederen en/of diensten door Nyffels IT aan de klant.

2. Prijzen, aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

 1. Alle onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 14 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 14 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Nyffels IT. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant verbindt de klant hieraan. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
 4. Prijsverminderingen zoals acties, kortingen, … blijven slechts geldig tot de vermelde datum. Indien de offertedatum de prijsverminderingsdatum overschrijdt, kan Nyffels IT de prijsvermindering nietig verklaren.

3. Levering

 1. De datum van de levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Nyffels IT niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
 2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4. Risico

 1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Nyffels IT bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.
 2. Alle goederen worden steeds verzonden op kosten en op risico van de klant. De kosten zijn afhankelijk van het totale gewicht van de zending. Installaties ter plaatse zijn nooit in de prijs inbegrepen. Nyffels IT is niet verantwoordelijk voor stockage en plaatsing, noch tijden het vervoer door derden, noch bij de klant.

5. Betalingen

 1. Alle facturen zijn betaalbaar tot op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer, of andere afgesproken betaalmogelijkheden, van Nyffels IT.
 2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Nyffels IT een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 euro, aan het factuurbedrag, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
 3. Nyffels IT behoudt zich het recht om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.
 4. Het eigendomsrecht op de geleverde producten gaat enkel over naar de klant nadat de volledige betaling in orde is. Tot die tijd moet de klant onze producten verzekeren, afzonderlijk opslaan en mag de klant onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Tot die tijd zal de klant overigens ieder risico voor verlies of beschadiging van de goederen zelf dragen. In geval van niet-tijdig betaling hebben wij het recht om de geleverde producten bij de klant terug te halen op risico’s en kosten van de klant, zelf indien deze reeds geïnstalleerd zijn of onroerend goed zijn geworden.
 5. Indien u de eigendommen verkoopt voor de eigendom is overgegaan word de klant Nyffels IT’s gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit de verkoop komen Nyffels IT toe en worden door de klant afzonderlijk van de klant zijn algemene fondsen bijgehouden. Nyffels IT kan dagvaarden om de prijs betaald te krijgen voor eigendomsovergang.
 6. Nyffels IT heeft het recht om voor de levering van een product of de uitvoering van een dienst voorschotten of het volledige overeengekomen facturatiebedrag te vragen.

6. Protest van de factuur

 1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Nyffels IT te worden bezorgd binnen een termijn van 2 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid

 1. Nyffels IT verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Nyffels IT is niet aansprakelijk voor fouten te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
 2. Nyffels IT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelde, behoudens in geval van bedrog. Nyffels IT zal, wat de oorzaak, de vorm of het voorwerp ook is van vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Nyffels IT of een aangestelde.
 3. De aansprakelijkheid van Nyffels IT met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Nyffels IT. De totale aansprakelijkheid van Nyffels IT zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Nyffels IT werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nyffels IT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Nyffels IT geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
 6. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 7. De klant is zelf verantwoordelijk voor een back-up van zijn eigen data. Nyffels IT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor dataverlies.

8. Garantie

 1. Nyffels IT verleent enkel waarborg op de door ons geleverde producten.
 2. De garantie is beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of leverancier, evenwel met een minimumtermijn zoals voorzien in de wet.
 3. De garantie is beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of partenfout. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op risico van de klant en kosten van de vervangingsonderdelen voor de door de klant aan Nyffels IT binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen.
 4. Alle in garantie vervangen producten en onderdelen worden eigendom van Nyffels IT.
 5. Nyffels IT geeft geen garantie op software. De klant ontvangt de garantie of licentie voor deze producten rechtstreeks van hun fabrikant of licentiegever.
 6. Voor diensten is de garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door Nyffels IT uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies, gebouwen en/of inrichting valt nooit onder de verantwoordelijkheid van Nyffels IT.

9. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Nyffels IT heeft het recht om alle contracten te beëindigen bij contractuele wanprestaties. Het niet betalen van één of meerdere facturen voor hun vervaldag zal altijd worden beschouwd als een contractuele wanprestatie.
 2. Bij beëindigen van de overeenkomst zal de klant alle door Nyffels IT verleende diensten en producten betalen. Alsook de kosten die Nyffels IT moet maken als gevolg van de beëindiging.
 3. Niettemin aanvaard elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

10. Geheimhoudingsplicht

 1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

11. Referentie

 1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Nyffels IT voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Nyffels IT.

12. Overmacht

 1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Nyffels IT geen controle heeft, bevrijden Nyffels IT, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
 2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

13. Nietigheid

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Nyffels IT en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling voor zoveel mogelijk benadert.